2018-04-12 Glimtar från konferensen ”Naturturism på frammarsch”; Landsbygdsnätverket

Landsbygdsnätverket bjöd in till en konferens om Naturturism i Stockholm och det blev, som målet med dagen var, såväl inspirerande, kunskapsgivande och gav utrymme för erfarenhetsutbyte runt borden.


Det blev en rivstart med Jerry Engström, grundare och VD för FriluftsByn, Höga Kusten (varning för starka bilder), som är en av jordens vackraste platser. Jerry Engström lyfte, i ett ojämförligt tempo och med en ojämförlig energi, ett antal viktiga frågor för entreprenörer i allmänhet och naturturism i synnerhet. Jerry Engström beskrev vikten av samsyn och samarbete med myndigheter och övrig offentlig sektor. En form av gemensam årsplanering skulle ge offentlig verksamhet en roll som ”plogbil” för naturturist-entreprenörerna, som skulle kunna anpassa sin verksamhet och marknadsföring utifrån evenemang i lokalområdet och annan verksamhet som på något sätt påverkar entreprenörernas möjligheter till ökat antal kunder. Jerry Engström nämnde även ett av de hinder för tillväxt som Svahn Konsult Utveckling & Utbildning lyfter fram i projektet Den Hållbara Företagaren®, nämligen rädslan för att anställa personal. Jerry Engström av slutade sitt föredrag med uppmaningen Våga anställa och Våga drömma!

Strategier och studier produceras men hur omsätter vi ord till handling? Ett panelsamtal med Jerry Engström, naturturismentreprenör, Camilla Bondareva Swedish Lapland, Daniel Åberg Kullaberg naturreservat, Per Jiborn Ekoturismföreningen och Hans Traav, Laxå kommun. Samtalsledare Tobias Kreuzpointner, Jordbruksverket. Det framkom under samtalet att det ännu inte finns någon egentlig nationell samordning rörande besöksnäringen  och naturturismen. Ett offentligt samtal och ordentlig genomgång av ”vem gör vad” skulle minska de målkonflikter som idag är rejäla hinder för utvecklingen av näringen. När auditoriet bjöds in för frågor och reflektioner kom många kloka tankar och synpunkter. Vikten av social kompetens, ett annat av de ämnen Svahn Konsult Utveckling&Utbildning under åren skapat föreläsningsmaterial kring, lyftes fram. Så även vikten av nätverk och att i lokalområden väcka medvetenhet och kunskap om den långsiktiga nyttan med ett växande näringsliv. En skyddande faktor, för det som är ett stort orosmoment med en växande besöksnäring och naturturism, är de naturum som finns runt om i landet. De drivs av Länsstyrelse, stiftelse eller kommun och är bemannade med naturvårdskunnig personal. Naturum fungerar som en port till naturen. I ett naturum får du veta mer om de djur, växter, geologi och kulturhistoria och det finns ofta utställningar som passar hela familjen. Personalen kan ge råd och tips om utflyktsmål och vandringar i trakten. Det möjliggör information och kunskap om den hänsyn till naturen besökarna behöver visa för att minska onödigt slitage på naturen och till skydd för djur- och fågelliv. Sammanfattningsvis var det en givande och lärorik dag med nya bekantskaper från norr till söder i vårt vackra Sverige.